Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Door te reserveren verklaart men zich volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Dispuut hierover is niet mogelijk. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door het centrum voor equitherapie te worden aanvaard.

Het centrum voor equitherapie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enigerlei materiële schade dan wel letsel aan mens, dier, derden, terrein, voorafgaand aan, tijdens activiteiten, nadien of anderzijds, op het terrein van Equidream of anderzijds, tijdens de duur van de activiteit, vooraf of erna. Het centrum voor equitherapie zal echter alles doen veiligheid te waarborgen.

Betalingsvoorwaarden

Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van het centrum voor equitherapie binden het centrum voor equitherapie niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Elke betalingsuitnodiging of factuur van centrum voor equitherapie dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen. Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van het centrum voor equitherapie om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien het centrum voor equitherapie een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro. Indien facturen of betalingsuitnodigingen van het centrum voor equitherapie onbetaald blijven op hun vervaldag, is het centrum voor equitherapie gerechtigd, alle verdere uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden. Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van het centrum voor equitherapie dienen schriftelijk aan het centrum voor equitherapie te worden toegezonden binnen de veertien dagen nafactuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
De koper die bij het centrum voor equitherapie diensten heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan het centrum voor equitherapie alsnog de bestelde diensten te betalen.

Annulatievoorwaarden
Inschrijvingen/reserveringen zijn bindend. Bij annuleren kunnen voorschotten niet terugbetaald nog overgedragen worden.
Afspraken voor indivuele- en gezins- therapie die geen 48 uur op voorhand geannuleerd worden dienen volledig betaald te worden. Bij ziekte dient een doktersattest voorgelegd te worden.
De aanvang van de cursus of training is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.
Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk: via email, per aangetekend schrijven of via een ondertekend annulatiedocument op het centrum voor equitherapie. De datum van ontvangst door het centrum voor equitherapie is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet- betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.
Kosteloos annuleren kan enkel 30 dagen vóór aanvang van de cursus. Nadien worden annulatiekosten aangerekend:
Bij een cursus met minder dan 10 sessies of bij weektrainingen, betaal je het volledig verschuldigde bedrag (100%).
Bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je de helft van het volledig verschuldigde bedrag tot en met 6 dagen na aanvang van de cursus (50%). Schrijft een cursist pas in na het eerste geplande lesmoment (opleiding > = 10 lessen), dan kan de cursist annuleren aan 50% tot en met 6 kalenderdagen na zijn/haar eerste les.
Bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je het volledig verschuldigde bedrag vanaf de 7e dag na aanvang van de cursus (100%)

Het centrum voor equitherapie kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Gent.